Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).W trakcie małżeństwa wspólność ustawowa może ustać jeżeli:

- małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej – intercyzę,

- sąd dokona rozdzielności majątkowej,

- sąd orzeknie separację małżonków,

- jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione.Najczęściej wspólność majątkowa ustaje, gdy małżeństwo przestaje istnieć, tj. przez orzeczenie rozwodu, śmierć jednego z małżonków, uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo.Udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, tzn. każdy z małżonków otrzymuje połowę majątku.Majątek małżonków można podzielić poprzez umowę lub za pośrednictwem Sądu.Nierówne udziały w majątku małżonkowie mogą ustalić w intercyzie lub mogą zwrócić się do Sądu o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.Kiedy Sąd ustali nierówne udziały w majątku wspólnym? Art. 43 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego reguluje taką sytuację. Nierówny podział majątku może nastąpić tylko z ważnych powodów i jest ustalany na wniosek małżonków. Sąd ustala na wniosek małżonka udział w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania ich wspólnego majątku.Przykładowo, jeżeli jeden z małżonków będzie domagał się nierównych udziałów np. będzie chciał przyznania 75 % majątku wspólnego, wówczas musi udowodnić w toku postępowania okoliczności świadczące o dysproporcji w przyczynianiu się do powstania majątku przez drugiego małżonka.Przyczyny powodujące ustalenie nierównych udziałów to: rażące zaniedbanie rodziny przez małżonka, trwonienie majątku, niewykorzystywanie swoich możliwości w należyty sposób, rażące dysproporcje w przyczynianiu się do powstania majątku, wina rozpadu pożycia.Należy jednak pamiętać, że sam fakt powstania majątku przez jednego z małżonków nie ma decydującego znaczenie. Sąd bowiem uwzględnia  również nakład pracy w gospodarstwie domowym. Dzieje się tak, gdy żona nie pracowała ale zajmowała się dziećmi i domem, w takiej sytuacji udział żony w majątku wspólnym może być uznany za równy.Nie ma określonego terminu na wystąpienie z żądaniem ustalenie nierównych udziałów. Wniosek od Sądu można złożyć nawet po kilku latach po rozwodzie. Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia przedmiotów wchodzących w skład majątku.Od wniosku należy uiścić opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych. Jeżeli byli małżonkowie chcą zawrzeć zgodny podział majątku wówczas za wniosek pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.