Czy sąsiad może legalnie umieścić kamery na swojej posesji, jeżeli ich zasięg obejmują posesję sąsiada?

Nie ma ogólnych przepisów mówiących o tym jak umieszczać kamery. Niemniej jednak właściciel posesji nie może bez zgody sąsiada montować kamery obejmującej posesję lub okna sąsiada. Jeżeli monitoring wkracza na prywatną posesję, oznacza to że utrwalany jest wizerunek osób trzecich i może to naruszać dobra osobiste tych osób..  

Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych, o których jest mowa w art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

Art. 23 kc stanowi dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Naruszenie wizerunku uprawnia do wystąpienia z roszczeniem o zaniechanie tego działania (tj. zaniechania naruszania prywatności), dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków (np. zlikwidowanie nagrań na których jest sąsiad), zadośćuczynienia. Podstawą tych żądań jest art. 24 k.c.

Takie zachowanie wyczerpuje również znamiona występku określonego w art. 190 a §1 kodeksu karnego, który stanowi: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Pod pojęciem nękania należy rozumieć wielokrotne powtarzające się prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego. (tak Kodeks karny. Komentarz do art. 190 a pod red. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. dr hab. Krzysztof Wiak)

Rejestrowanie posesji sąsiedniej jest nękaniem. Sąd Okręgowy w Kielcach zakazał rejestrowania obrazu i dźwięku z kamer, które swoim zasięgiem obejmują podwórko i bramę wjazdową sąsiada. Sprawa w której orzekał Sąd dotyczyła sąsiadów z małej, ś́więtokrzyskiej miejscowości, którzy od wielu lat pozostawali w konflikcie.

Jeden z nich zainstalował kamery w obronie przed sąsiadem, przy czym chciał się bronić obserwując podwórko sąsiada. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że umieszczenie kamery narusza prywatność sąsiada, uznając, że pozwany dopuścił się naruszenia prawa do prywatności, do ochrony miru domowego powoda przez to, że za pomocą urządzeń nagrywających i odtwarzających miał możliwość obserwowania obrazu z części jego posesji. W ocenie sądu nie może usprawiedliwiać takiego postępowania fakt istniejącego między stronami konfliktu i poczucie zagrożenia ze strony pozwanego i jego rodziny, bowiem w takich sytuacjach pozwany może zwrócić się o udzielenie ochrony do odpowiednich organów państwowych - napisał w uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Kielcach.

Wobec tego, nagrywanie posesji sąsiada jest nie tylko przewinieniem przewidzianym w kodeksie cywilnym, ale również za takie zachowanie jest występkiem określonym w kodeksie karnym.